Dotacje

Informujemy, iż spółka Teeldom sp. z o.o. spółka jawna realizuje projekty budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu szamotulskiego i rawickiego (dalej „Projekty”). Projekty te realizowane są w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przebiegać będzie sukcesywnie, a zakończenie Projektów planowane jest w pierwszej połowie 2018 roku. Spółka Teeldom informuje jednocześnie, iż wydzierżawiła spółce Operator WSS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wybudowaną w ramach Projektów infrastrukturę (dalej „Sieć POPC”) . Operator WSS to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług hurtowych. Operator WSS jest zobowiązany  do oferowania usług hurtowych polegających na dostępie do Sieci POPC powstałej w ramach Projektów wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (dalej „Operatorzy Korzystający”) planującym świadczenie usług detalicznych mieszkańcom miejscowości, którzy znajdą się w zasięgu działania Sieci POPC. Operator WSS jak również Teeldom nie będą świadczyć na Sieci POPC usług detalicznych, a warunki handlowe oferowane przez Operator WSS będą identyczne dla wszystkich Operatorów Korzystających. (https://www.operatorwss.pl/uslugi-popc )

Spółka realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektów jest budowa dystrybucyjnych i dostępowych sieci światłowodowych w technologii FTTH (fiber-to-the-home) w oparciu o standard pasywnych sieci optycznych PON.
Celami ogólnymi, planowanymi do osiągnięcie w wyniku realizacji Projektu, są:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach minimum 100 Mb/s w powiecie szamotulskim.
 2. Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, szkołom publicznym, podmiotom leczniczym oraz organom administracji publicznej możliwości dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
 3. Dostarczenie finalnym odbiorcom usług NGA przy wykorzystaniu wybudowanej do tego celu sieci szerokopasmowej.
 4. Umożliwienie korzystania z nowej sieci, w celu wyeliminowania „przepaści cyfrowej” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać niedoskonałości rynku w postaci różnic w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w powiecie oraz w województwie.
 5. Poprawa niedoskonałości rynku, poprzez zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających wielu różnym operatorom złożenie konkurencyjnej oferty dla klientów objętych oddziaływaniem Projektu

Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatów szamotulskiego oraz rawickiego do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.
Realizacja wyżej opisanych celów ogólnych i szczegółowych przyczyni się do realizacji założeń celu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poprzez:

 • Realizację działania umożliwiającego zapewnienie jak najszerszego dostępu do sieci szerokopasmowych, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku oraz istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.
 • Stworzenie infrastruktury, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.
 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej osiągnięcie parametrów przepustowości wynoszących minimum 100 Mb/s do użytkownika końcowego, zapewniając skokową zmianę.
 • Stworzenie infrastruktury opartej na technologii FTTH P2M umożliwiającej w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.
 • Przyczynienie się do podłączenia do sieci szerokopasmowej szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych.
 • Przyczynienie się do uzyskania pełnego pokrycia terytorium kraju zasięgiem internetu szerokopasmowego.