Dotacje

Informujemy, iż spółka Teeldom sp. z o.o. spółka jawna zrealizowała projekty budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu szamotulskiego i rawickiego (dalej „Projekty”). Projekty te zrealizowane zostały w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Spółka Teeldom informuje jednocześnie, iż wydzierżawiła spółce Fiberhost sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, wybudowaną w ramach Projektów infrastrukturę (dalej „Sieć POPC”) . Fiberhost to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług hurtowych. Fiberhost jest zobowiązany  do oferowania usług hurtowych polegających na dostępie do Sieci POPC powstałej w ramach Projektów wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (dalej „Operatorzy Korzystający”) planującym świadczenie usług detalicznych mieszkańcom miejscowości, którzy znaleźli się w zasięgu działania Sieci POPC. Fiberhost jak również Teeldom nie świadczą na Sieci POPC usług detalicznych, a warunki handlowe oferowane przez Fiberhost są identyczne dla wszystkich Operatorów Korzystających (https://fiberhost.com.pl/strona-popc).

Spółka zrealizowała projekty współfinansowane ze środków unijnych dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektów była budowa dystrybucyjnych i dostępowych sieci światłowodowych w technologii FTTH (fiber-to-the-home) w oparciu o standard pasywnych sieci optycznych PON.
Celami ogólnymi, planowanymi do osiągnięcia w wyniku realizacji Projektu, były:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach minimum 100 Mb/s w powiecie szamotulskim i rawickim.
 2. Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, szkołom publicznym, podmiotom leczniczym oraz organom administracji publicznej możliwości dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
 3. Dostarczenie finalnym odbiorcom usług NGA przy wykorzystaniu wybudowanej do tego celu sieci szerokopasmowej.
 4. Umożliwienie korzystania z nowej sieci, w celu wyeliminowania „przepaści cyfrowej” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać niedoskonałości rynku w postaci różnic w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w powiecie oraz w województwie.
 5. Poprawa niedoskonałości rynku, poprzez zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających wielu różnym operatorom złożenie konkurencyjnej oferty dla klientów objętych oddziaływaniem Projektu

Wybudowana infrastruktura umożliwia dostęp mieszkańcom powiatów szamotulskiego oraz rawickiego do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.
Realizacja wyżej opisanych celów ogólnych i szczegółowych przyczyniła się do realizacji założeń celu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poprzez:

 • Realizację działania umożliwiającego zapewnienie jak najszerszego dostępu do sieci szerokopasmowych, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku oraz istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.
 • Stworzenie infrastruktury, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.
 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej osiągnięcie parametrów przepustowości wynoszących minimum 100 Mb/s do użytkownika końcowego, zapewniając skokową zmianę.
 • Stworzenie infrastruktury opartej na technologii FTTH P2M umożliwiającej w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.
 • Przyczynienie się do podłączenia do sieci szerokopasmowej szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych.
 • Przyczynienie się do uzyskania pełnego pokrycia terytorium kraju zasięgiem internetu szerokopasmowego.