Dotacje-POPC1

Informujemy, iż spółka Teeldom sp. z o.o. spółka jawna zrealizowała projekty budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu szamotulskiego i rawickiego (dalej „Projekty”). Projekty te zrealizowane zostały w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Spółka Teeldom informuje jednocześnie, iż wydzierżawiła spółce Operator WSS sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, wybudowaną w ramach Projektów infrastrukturę (dalej „Sieć POPC”) . Operator WSS to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług hurtowych. Operator WSS jest zobowiązany  do oferowania usług hurtowych polegających na dostępie do Sieci POPC powstałej w ramach Projektów wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (dalej „Operatorzy Korzystający”) planującym świadczenie usług detalicznych mieszkańcom miejscowości, którzy znaleźli się w zasięgu działania Sieci POPC. Operator WSS jak również Teeldom nie świadczą na Sieci POPC usług detalicznych, a warunki handlowe oferowane przez Operator WSS są identyczne dla wszystkich Operatorów Korzystających (https://operatorwss.pl/strona-popc).

Spółka zrealizowała projekty współfinansowane ze środków unijnych dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektów była budowa dystrybucyjnych i dostępowych sieci światłowodowych w technologii FTTH (fiber-to-the-home) w oparciu o standard pasywnych sieci optycznych PON.
Celami ogólnymi, planowanymi do osiągnięcia w wyniku realizacji Projektu, były:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach minimum 100 Mb/s w powiecie szamotulskim i rawickim.
 2. Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, szkołom publicznym, podmiotom leczniczym oraz organom administracji publicznej możliwości dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
 3. Dostarczenie finalnym odbiorcom usług NGA przy wykorzystaniu wybudowanej do tego celu sieci szerokopasmowej.
 4. Umożliwienie korzystania z nowej sieci, w celu wyeliminowania „przepaści cyfrowej” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać niedoskonałości rynku w postaci różnic w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w powiecie oraz w województwie.
 5. Poprawa niedoskonałości rynku, poprzez zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających wielu różnym operatorom złożenie konkurencyjnej oferty dla klientów objętych oddziaływaniem Projektu

Wybudowana infrastruktura umożliwia dostęp mieszkańcom powiatów szamotulskiego oraz rawickiego do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.
Realizacja wyżej opisanych celów ogólnych i szczegółowych przyczyniła się do realizacji założeń celu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poprzez:

 • Realizację działania umożliwiającego zapewnienie jak najszerszego dostępu do sieci szerokopasmowych, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku oraz istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.
 • Stworzenie infrastruktury, umożliwiającej świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.
 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej osiągnięcie parametrów przepustowości wynoszących minimum 100 Mb/s do użytkownika końcowego, zapewniając skokową zmianę.
 • Stworzenie infrastruktury opartej na technologii FTTH P2M umożliwiającej w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.
 • Przyczynienie się do podłączenia do sieci szerokopasmowej szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych.
 • Przyczynienie się do uzyskania pełnego pokrycia terytorium kraju zasięgiem internetu szerokopasmowego.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych projektów:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie rawickim ( numer obszaru POPC01_301230 ) ”

Cel projektu:

 • Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach minimum 100 Mb/s w powiecie rawickim.
 • Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, szkołom publicznym, podmiotom leczniczym oraz organom administracji publicznej możliwości dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
 • Dostarczenie finalnym odbiorcom usług NGA przy wykorzystaniu wybudowanej do tego celu sieci szerokopasmowej.
 • Umożliwienie korzystania z nowej sieci, w celu wyeliminowania „przepaści cyfrowej” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać niedoskonałości rynku w postaci różnic w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w powiecie oraz w województwie.
 • Poprawa niedoskonałości rynku, poprzez zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających wielu różnym operatorom złożenie konkurencyjnej oferty dla klientów objętych oddziaływaniem Projektu

Planowane efekty:

 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 1511 szt. dodatkowych gospodarstw domowych.
 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 1szt. dodatkowych jednostek publicznych.
 • Stworzenie dodatkowego węzła dostępowego (1 szt.).
 • Wybudowanie 51,27 km sieci szerokopasmowej

Całkowita wartość projektu:

9.054.336,71 zł

Kwota dofinansowania:

4.073.032,81 zł

Tytuł projektu:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie szamotulskim, POPC01_301234”

Cel projektu:

 • Realizacja sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców końcowych.
 • Zaprojektowanie oraz wybudowanie na terenie powiatu szamotulskiego sieci szerokopasmowego Internetu, doprowadzając w efekcie do maksymalizacji pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA, umożliwiającymi świadczenie usługi dostępu do Internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s. Sieci dostępowe zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym (operatorom korzystającym).
 • Umożliwienie włączenia osób wykluczonych cyfrowo do społeczności zinformatyzowanej, zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Poszerzenie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych, wprowadzenie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej, a także wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, ewłączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
 • Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie szamotulskim. Osoby objęte dostępem do szerokopasmowego Internetu będą miały również możliwość dostępu do usług telewizyjnych oraz telefonicznych świadczonych za pomocą sieci światłowodowej.

Planowane efekty:

 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 1506 szt. dodatkowych gospodarstw domowych.
 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 3 szt. dodatkowych jednostek publicznych.
 • Stworzenie dodatkowych węzłów dostępowych (2 szt.).
 • Wybudowanie 34,36 km sieci szerokopasmowej

Całkowita wartość projektu:

7.433.188,46 zł

Kwota dofinansowania:

3.289.903,15 zł

Tytuł projektu:

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie szamotulskim ( numer obszaru POPC01_301235 ) ”

Cel projektu:

 • Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach minimum 100 Mb/s w powiecie szamotulskim.
 • Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, szkołom publicznym, podmiotom leczniczym oraz organom administracji publicznej możliwości dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
 • Dostarczenie finalnym odbiorcom usług NGA przy wykorzystaniu wybudowanej do tego celu sieci szerokopasmowej.
 • Umożliwienie korzystania z nowej sieci, w celu wyeliminowania „przepaści cyfrowej” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać niedoskonałości rynku w postaci różnic w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w powiecie oraz w województwie.
 • Poprawa niedoskonałości rynku, poprzez zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających wielu różnym operatorom złożenie konkurencyjnej oferty dla klientów objętych oddziaływaniem Projektu

Planowane efekty:

 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 1213 szt. dodatkowych gospodarstw domowych.
 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 5 szt. dodatkowych jednostek publicznych.
 • Stworzenie dodatkowych węzłów dostępowych (3 szt.).
 • Wybudowanie 46,02 km sieci szerokopasmowej

Całkowita wartość projektu:

7.732.461,23 zł

Kwota dofinansowania:

3.723.653,53 zł

Tytuł projektu:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie szamotulskim ( numer obszaru POPC01_301236 ) ”

Cel projektu:

 • Realizacja sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców końcowych.
 • Zaprojektowanie oraz wybudowanie na terenie powiatu szamotulskiego sieci szerokopasmowego Internetu, doprowadzając w efekcie do maksymalizacji pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA, umożliwiającymi świadczenie usługi dostępu do Internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s. Sieci dostępowe zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym (operatorom korzystającym).
 • Umożliwienie włączenia osób wykluczonych cyfrowo do społeczności zinformatyzowanej, zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Poszerzenie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych, wprowadzenie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej, a także wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, ewłączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
 • Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie szamotulskim. Osoby objęte dostępem do szerokopasmowego Internetu będą miały również możliwość dostępu do usług telewizyjnych oraz telefonicznych świadczonych za pomocą sieci światłowodowej.

Planowane efekty:

 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 1074 szt. dodatkowych gospodarstw domowych.
 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 2 szt. dodatkowych jednostek publicznych.
 • Stworzenie dodatkowych węzłów dostępowych (3 szt.).
 • Wybudowanie 45,57 km sieci szerokopasmowej

Całkowita wartość projektu:

6.213.138,87 zł

Kwota dofinansowania:

2.785.845,26 zł

Tytuł projektu:

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie szamotulskim ( numer obszaru POPC01_301237 ) ”

Cel projektu:

 • Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach minimum 100 Mb/s w powiecie szamotulskim.
 • Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, szkołom publicznym, podmiotom leczniczym oraz organom administracji publicznej możliwości dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA.
 • Dostarczenie finalnym odbiorcom usług NGA przy wykorzystaniu wybudowanej do tego celu sieci szerokopasmowej.
 • Umożliwienie korzystania z nowej sieci, w celu wyeliminowania „przepaści cyfrowej” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Szerokopasmowy dostęp pozwoli wyrównać niedoskonałości rynku w postaci różnic w lokalizacji przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w powiecie oraz w województwie.
 • Poprawa niedoskonałości rynku, poprzez zapewnienie warunków dostępu hurtowego, umożliwiających wielu różnym operatorom złożenie konkurencyjnej oferty dla klientów objętych oddziaływaniem Projektu

Planowane efekty:

 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 1620 szt. dodatkowych gospodarstw domowych.
 • Objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 3 szt. dodatkowych jednostek publicznych.
 • Stworzenie dodatkowych węzłów dostępowych (2 szt.).
 • Wybudowanie 51,25 km sieci szerokopasmowej

Całkowita wartość projektu:

9.516.270,10 zł

Kwota dofinansowania:

4.437.208,76 zł